17:19 

Čtecí týden.

Melting Crystal
“Remember me when you do pray, that hope doth lead from day to day." (Anne Boleyn)
Metodologie sociálních věd.
Babbie, k. 1-4; Ragin&Amoroso, k. 1-7; Kerlinger, k. 1-2; Petrusek, s. 7-26, 51-68.
+ Wolfgang Bosswick and Friedrich Heckmann. 2006. "Social integration of immigrants into societal institutions" In Integration of migrants: Contribution of local and regional authorities. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

Babbie, Earl. 2010. The Practice of Social Research (12th ed.). Belmont: Wadsworth.
Ragin, Charles a Lisa M. Amoroso. 2011. Constructing Social Research. The Unity and
Diversity of Method.
Thousand Oaks: Pine Forge Press.
Kerlinger, Fred N. 1972. Základy výzkumu chování. Praha: Academia.
Petrusek, Miloslav. 1993. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum.


Obecná sociologická teorie.
Harrington: 27-40, 189-213, 291-334, 161-185, 45-160, 241-263;
Bourdieu: 9-151; Berger&Luckmann: 25-180.
+ TEST <- 9. 04.
+ průběžná písemná práce: socializace <- 12. 04!!!
(Peter L. Berger a Thomas Luckmann VS Zygmunt Bauman a Tim May).

Berger, Peter. L., Thomas Luckmann. 1999. Sociální konstrukce reality. Brno: CDK.
Bourdieu, Pierre. 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum.
Harrington, Austin. (ed.) 2006. Moderní sociální teorie: základní témata a myšlenkové proudy. Praha: Portál.


Demografie.
Koschin: k.1, k.4, k.2, str. 93-102, k. "Ekonomická struktura", k. "Úmrtnost";
Fialová: k. 4, 8; Burcin, Drbohlav, Kučera: s. 653-682; Mašková: 214-225;
Kalibová: s. 91-109.
+ "Obyvatelstvo podle věku", "Úmrtnost" In: Vývoj obyvatelstva České republiky. 2011. Praha, ČSÚ, 2012.;
+ Pracovní materiály k výuce, Viz přílohy Čítanky.
+ TEST <- 9. 04.
+ Grafy k vývoji a struktuře obyvatelstva ČR.
+ Prezentace!!!

BURCIN, B., DRBOHLAV, D., KUČERA, T. 2008. „Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky.“ Sociologický časopis, Vol. 44, No. 4: (str. 653–682).
FIALOVÁ, L. a kol. 1998. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Vyd. 2., Praha, Mladá fronta. (kapitoly 4 a 8)
KOSCHIN, F. 2005. Demografie poprvé. II. vyd. Praha, VŠE.
KALIBOVÁ, K. 1999. „Romové z pohledu statistiky a demografie“. In: Kolektiv: Romové v České republice. Socioklub, Praha. (str. 91-114)
MAŠKOVÁ, M. 2009. „Problémy s demografickým stárnutím“. In: KALIBOVÁ, K., PAVLÍK, Z., VODÁKOVÁ, A. Demografie (nejen) pro demografy. Praha, Slon. (str. 214-225)

Informace „Českého statistického úřadu“
International Data Base (IDB)
World Population Data Sheet 2012
European Demographic Data Sheet 2012
IDB Population Pyramids
United Nations – Population Division – Popul. Projections

@темы: А началось все с того, что в семь утра, как обычно, зазвонил будильник, Эксперимент, Отпусти меня, трын-трава!, И вдруг кто-то сказал: "А давайте-ка!..."

URL
Комментарии
2013-04-04 в 20:49 

Melting Crystal
“Remember me when you do pray, that hope doth lead from day to day." (Anne Boleyn)
1. týden (a) Demografie jako vědní obor, její předmět a součásti
KOSCHIN, k. 1.
(b) Konstrukce demografických ukazatelů
KOSCHIN, k. 4.
https://is.muni.cz/auth/el/1423/jaro2013/SOC109/um/Obr_Uvod.pdf?studium=624331

2. týden (a) Prameny pro zjišťování demografických údajů
- KOSCHIN, k. 2.
(b) Obyvatelstvo podle pohlaví, věku a rodinného stavu
- BURCIN, DRBOHLAV, KUČERA. „Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky.“ s. 653–682.
- KOSCHIN, s. 93-99.
- MAŠKOVÁ, „Problémy s demografickým stárnutím“. In: KALIBOVÁ, PAVLÍK, VODÁKOVÁ, Demografie (nejen) pro demografy. s. 214-225.
- Vývoj obyvatelstva České republiky. k. Obyvatelstvo podle věku

3. týden Struktura obyvatelstva podle ekonomické aktivity, dosaženého školního vzdělání, religiozity a národnosti
- KALIBOVÁ, „Romové z pohledu statistiky a demografie.“ (Romové v ČR) s. 91-109.
- KOSCHIN, k. Ekonomická struktura
- Pracovní materiály k výuce (Is - Stud. mat.)

4. týden Domácnosti
- KOSCHIN, str. 101-102.

5. a 6. týden Úmrtnost
- FIALOVÁ, Dějiny obyvatelstva českých zemí. k. 4, 8.
- KOSCHIN, k. Úmrtnost
- Vývoj obyvatelstva České republiky. k. Úmrtnost

URL
2013-04-04 в 21:01 

Melting Crystal
“Remember me when you do pray, that hope doth lead from day to day." (Anne Boleyn)
URL
2013-04-05 в 14:58 

Melting Crystal
“Remember me when you do pray, that hope doth lead from day to day." (Anne Boleyn)
1. Košin, 101-102, 102-106, 35-59.
2. Kalibová, 91-109.
3. Vývoj obyvatelstva České republiky. 31-41.
4. FIALOVÁ, 133-191, 311-379.

URL
2013-04-06 в 16:24 

Melting Crystal
“Remember me when you do pray, that hope doth lead from day to day." (Anne Boleyn)
Každou vteřinu se na světě: narodí 4.3 dětí, zemře 1.8 člověka: přírůstek cca 2.6 (zaokrouhleno) http://www.prb.org/Articles/2006/WorldPopulationClock2006.aspx. 6,55 mld. - únor 2007, 10-12 mld. ~2100.
http://www.czso.cz/ 10 516 125

www.prb.org Population Reference Bureau
zejména soubor World Population Data Sheet (přes 200 zemí;)
(každoročně;)
+
www.census.gov/ipc/www/idbnew.html
= International database (IDB)
www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
= Věkové pyramidy

poměr při narození- rodí se víc kluků než holek (104-107 / 100)→ maskulinita narozených
poměr při úmrtí- muži umírají častěji než ženy, střední délka života/naděje dožití= prům.
očekávaná délka života novorozence(aktuálně, r. 2005 -m72,9, ž79,1 let);ve 48. roce
života je poměr m a ž stejný pak začínají převládat ženy, v 80 letech je dvojnásob žen
v 90 trojnásobek→ maskulinita zemřelých1(?)
migrace- víc migrujou chlapi, imigrační země (odkud se emigruje) mají výrazně víc žen než
mužů; emigrační země mají tedy zas víc mužů2

podíl ekonomicky aktivních v r. 2001 v ČR 45%

- nejvíc věřících je na jižní Moravě na slovenském pohraničí
- čím menší obec, tím větší podíl věřících
- podíl věřících roste s věkem

SLDB 2001
Domácnosti
Absolutně
obyvatelstva
(%)
obyvatelstva
„privátní“ (v bytech) 10 101 302 98,7
„ústavní“ (v ústavech a zařízeních – dlouhodobě;) 71 181 0,6
bez bytu (mimo byty i ústavy) 35 tis. 57 577 0,7
C e l k e m 10 230 060 100,0

hrubá míra úmrtnosti (hmú;) = počet zemřelých / počet obyvatel středního stavu x 1000 (promile)

míra úmrtnosti podle věku x = počet zemřelých ve věku x / počet obyv. středního stavu ve věku x x 1000

infant mortality (kojenecká úmrtnost)
- kvocient koj. úmrtnosti (kú;) = počet zemřelých ve stáří do 1 roku / počet živě narozených v daném roce x 1000

______________________počet potratů
index potratovosti = ------------------------------ . 100 = (procenta)
______________________počet živě narozených


___________________________počet mrtvě narozených
index mrtvorozenosti = ---------------------------------- . 1000
___________________________počet živě narozených


_________________________poč. mrtvě naroz. + zemř. do 7 dnů po porodu
indx perinat. úmrt. = ------------------------------------------------ . 1000
__________________________počet živě narozených


počet živě narozených
hrubá míra porodnosti (hmp) = -------------------------------- . 1000
střední stav obyvatel
počet živě narozených
obecná míra plodnosti (f) = ------------------------------- . 1000
počet žen 15-49 let
počet dětí 0-4 let
index plodnosti (ip) = ------------------------- . 100
počet žen 15-49 let
počet živě naroz. dětí ženám ve věkux
míry plodnosti podle věku (fx) = ---------------------------------------------------- . 1000
střední stav žen ve věkux

- gameo (řecky)= žením se
- protogamní sňatky= první s.
- palingamní s.= opakované s.
- endogamie = pravidlo, vybírám partnera ze stejné soc. skupiny
- exogamie = opak, vybírám partnera z jiné soc. skupiny
- homogamie= proces, kdy si beru člověka ze stejné soc. skupiny, v české společnosti
častější
- heterogamie= beru si člověka z jiné soc. skupiny
- monogamie- polygamie (polyandrie - polygynie)→ G. P. Murdock
- nukleární rodina- rozšířená rodina
- orientační r.- prokreační r. (ta kterou sama zakládám v dospělosti ?)
- kohabitace= forma soužití muže a ženy ve svazku podobném manželství, bez
uzavření sňatku

počet sňatků
hrubá míra sňatečnosti (hms) = ───────────── . 1000
střední stav obyvatel

URL
2013-04-06 в 17:36 

Melting Crystal
“Remember me when you do pray, that hope doth lead from day to day." (Anne Boleyn)
náboženství > 20,6 (ano) vs 34,2 (ne) vs 45,2 (nezjištěno).

URL
2013-04-07 в 18:49 

Melting Crystal
“Remember me when you do pray, that hope doth lead from day to day." (Anne Boleyn)
H 27-40 úvod.

H 45-160 k1, k2, k3, k4.
KST.
Modernita a tradice.
Kulturní modernita: věda a úpadek náboženství.
Politická modernita: zákon, demokracie a stát.
Společensko-ekonomocká modernita: kapitalismus, průmysl a vzestup měst.
Sociální teorie 19 st.
Politická ekonomie a utilitarismus: Adam Smith, Jeremy Bentham.
Liberalismus a občanská společnost: John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville.
Pozitivismus: Auguste Comte, Herbert Spenser.
Teorie elit: Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto a Robert Michels.
Společenství a společnost: Ferdinand Tonnies.
Námitky proti západní modernitě: rozum a nároky vědy.
Eurocentrismus v soc. t. Temnější stránky osvícenství.

H 161-185 k5
H 189-213. k6
H 241-263 k8
H 291-334. k10, k11


H 241-263.

URL
2013-04-07 в 19:14 

Melting Crystal
“Remember me when you do pray, that hope doth lead from day to day." (Anne Boleyn)
úvod, k1, k2, k3, k4, k5, k6, k8, k10, k11

URL
2013-04-15 в 11:33 

Melting Crystal
“Remember me when you do pray, that hope doth lead from day to day." (Anne Boleyn)
Po: methodologie, ost, demografie.

FIALOVÁ, Dějiny obyvatelstva českých zemí.
KOSCHIN, 7.1-7.5
RABUŠIC, L. 2001. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě 2, 6
Vývoj obyvatelstva České republiky. Porodnost a plodnost

FIALOVÁ, L. a kol. 1998. Dějiny obyvatelstva českých zemí.
KOSCHIN, 8
Vývoj obyvatelstva České republiky. Sňatečnost

URL
     

"I have a dream..." © M.L.K.Jr.

главная